pajoohaan.ir

  رهنما 6: چرا خداوند شیطان را آفرید؟
پاسخ به پرسشهای زیر انگیزۀ قلمزدن و انتشار این کتابچه است:
1. شیطان چگونه به وجود آمد و چرا خطا کرد؟
2. اگر انسان برای تکامل و رسیدن به سعادت آفریده شده، وجود شیطان که یک موجود ویرانگر ضد تکاملی است چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟
3. خداوند در برابر این شیطان چه توانائی هایی به ما داده است؟

continue_text

for_you

related_books

more