pajoohaan.ir

  درآمدی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
ترسیم تصویر کلی سیاست خارجی بسیاری از کشورهای جهان که حکومت‌هایشان صرفاً منافع ملی را هدف اصلی و مقصود نهایی فعالیت‌های بین‌المللی خود قرار داده‌اند، ساده‌تر و ابعاد آن محدودتر است، ولی دشواری کار در ترسیم دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، و تمیز و تشخیص و اجرای حقوق، تکالیف و مسئولیت‌هایی است که دین جهان شمول اسلام بر عهده این حکومت گذارده و حیطه فعالیت را از تأمین صرفِ منافع ملی، به منافع و غبطه جهان اسلام تسرّی داده است.
پاسخ‌گویی بدین مهم، مسیر را برای درک بیشتر مفاهیم و حلّ بسیاری از مشکلات در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، هموار می‌کند.
این اثر می‌کوشد حیطه مسئولیت و مرز مشروعیت جمهوری اسلامی ایران را مشخص سازد.

continue_text

for_you

related_books

more