pajoohaan.ir

  بررسی مبانی فرهنگ غرب و پیامدهای آن
مصون‌سازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان و دفاع از حریم دین و فرهنگ بومی، نیاز استفاده از روش‌های منطقی و کارآمد دارد. افزایش سطح آگاهی مردم - به‌ویژه نسل جوان - از جمله آنها بلکه بهترین شیوه است. برای دسترسی به این مقصود از یک‌سو معرفی مکتب و هویت دینی - ملی خود و از سوی دیگر، نشان دادن ابعاد فرهنگ بیگانه می‌تواند یاری کند تا در هنگام هجوم، نشانه‌ها را بشناسند و با معیار و میزان، اندیشه و فکر خود را از آفت‌ها نگه دارند.
اثر حاضر به انگیزه آشنایی با مبانیِ فرهنگِ مهاجم غربی در دو بخش نگاشته شده است: معرفی فرهنگ غرب و پی‌آمدهای آن فرهنگ.

continue_text

for_you

related_books

more