pajoohaan.ir

  فجر بیداری( ویژه نامه سی و هفتمین بهار انقلاب)
دیروز فکر نمیکردیم که....
فکرش را هم نمیکردیم! اگرچه امام ره، محکم، باصلابت و با قلبی مطمئن نشانمان دادهبود؛ اما برایمان تصوری دور بود. باور داشتیم که میشود؛ اما نه به این زودیها! فکر نمیکردیم به این زودیها قدرتی شویم روی این کرۀ خاکی: نوروز 1358 ، دوازدهم فروردین، آن روز که با شور و شعفی برخاستها ز عمق جانمان به پای صندو قهای رأی رفتیم و انگشتهای جوهر یمان را نشان هم دادیم و از دیدنش مسرور بودیم، فکر نمیکردیم خیلی زود، سی سال بعد، انگشت اشارۀ جهانیان نشانمان دهد و شهرۀ عالمیان باشیم. قدرتهای شرق و غرب از شدت ترس و نادانی و غرور، تهدیدمان کردند و سبب خیر شدند که پیوسته درخت انقلابمان ببالد و بشکفد و امتی شویم که با ایمان به آخرین پیامبر ص، با اینکه ندیده بودی ماش، زمین هساز حکومتی جهانی باشیم؛ امتی که پیامبر ص در وصفشان فرمودند: «برادران من قومی هستند ]که[ در آخرالزمان ]خواهند آمد[؛ آ نها به من ایمان می آورند؛ درحال یکه مرا ندیده اند... هریک از آ نها بر دین خود پایدار میماند؛ درحال یکه این عمل از دست کشیدن بر خارهای گَوَن در شب تاریک یا دردس تگرفتن آتش برافروخته از درخت گز دشوارتر است. ایشان چون چراغی فروزان در دل تاریک شب میدرخشند. خداوند آ نها راا ز همۀ فتنه های تیره و تار در امان نگه میدارد. » و چه زیباست که پیامبر خدا ص آرزو میکند کاش برادران آخرالزمانی خود را م یدید؛ چراکه ایمان در عصر غیبت مهمتر و وفاداری به مکتب اسلام در عمل و تعهّد ستودنی تر است و برماست که قدر این نعمت را بدانیم. با اینهمه، امیدمان تا ثریا میرود وقتی میشنویم پیامبر ص فرمودند: «اگر علم در ثریا باشد، مردمی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت. »

continue_text

for_you

related_books

more