pajoohaan.ir

  جلوه های رحمت الهی-pdf

6000 تومان

30000 تومان

buy_printed
مرحله نخست زندگی بشر در حیطه جهان مادی است و در این برهه است که انسان باید فضائل و کمالات انسانی را در وجود خود به ظهور برساند و زمانی انسان
به هدف خویشتن از خلقت ـ که همانا کمالات واقعی است ـ نائل می گردد که دو جنبه وجودی خود را در این جهان ارتقاء و به سطوح عالی برساند ، این دو جنبه ،
یکی عقل نظری و دیگر عقل عملی است.
علم و شناخت ، با هر موضوعی ، باعث ارتقاء و حرکت بشر می گردد و نقطه مقابل آن جهل ، انسان را به ورطه تاریکی و ظلمات وارد می کند .
البته شرافت دانش ها و علوم به حسب موضوعات آنها متفاوت است و این مسئله ای نیست که تنها اهل دین به آن اشاره داشته باشند بلکه اندیشمندان و علمای
دیگر موضوعات علوم نیز ، انواع علوم را دسته بندی ، بعضی را آلی و مقدمی و برخی دیگر از علوم را در دسته بندی های دیگر قرار داده اند.
به هر جهت این علم و دانش است که انسان را از تاریکی های جهل و نادانی به شاهراه نور و روشنایی منتقل می کند .

continue_text

for_you

related_books

more