pajoohaan.ir

در این کتاب پس از بحث ضرورت تدوین تجارب انقلاب اسلامی برای اشتغال به دیگر ملت‌ها به بررسی و استقراء آنها در دو بخش پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی پرداخته شده است. البته در این تحقیق بنابر تدوین تجارب مثبت انقلاب اسلامی بوده و از سایر موارد چشم‌پوشی شده است.

continue_text

for_you

related_books

more