pajoohaan.ir

  شعر انقلابی و ادبیات پایداری-pdf
در این نوشته بر آنیم تا شعر انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی و پس از پیروزی، بویژه شعر دوران دفاع مقدس را بررسی و تحلیل کنیم.
این نوشته که درقالب متن آموزشی تهیه شده در 16 درس در بارۀ انقلاب اسلامی و زمینه های اسلامی و میهنی آن، شعر انقلاب پیش از پیروزی و پس از پیروزی، دوران دفاع مقدس و پس ازآن و نیز ادبیات مقاومت در فلسطین و افغانستان فراهم شده است. در چند درس نخست به پیش زمینه ها و ویژگی های شعر انقلاب و نیز دفاع مقدس، سبک شعر، قالب ها و مضامین مهم آن پرداخته شده و سپس در چند درس مهمترین شاعران انقلاب و دفاع مقدس معرفی و شعر آنان بررسی شده است.از آنجا که ادبیات پایداری در کشور افغانستان و شعر آن دیار نیز با توجه به اوضاع دهه های اخیر آن سامان، جایگاهی در خور توجه دارد و نیز به دلیل پایگاه ویژۀ ادبیات پایداری در کشور مظلوم فلسطین، در چند درس پایانی ، ویژگی ها ونمونه هایی از آن، در شعر فلسطین و افغانستان، بررسی شده است.
اثر حاضر کوششی است مختصر و نه سزاوار در باب « شعر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ادبیات پایداری» این واقعیتی است که ادبیات نیمۀ قرن اخیر در کشورهای پارسی گو- بویژه در ایران و افغانستان- ادبیاتی است در هم تنیده با استقامت ها و پایداری ها و برخاسته از شرایط خاص سیاسی– اجتماعی. مگر می شود ملتی چنین حادثه هایی را تجربه کرده باشد و در ادبیات او بازتابی چشم نواز و گوش نشین نیافته باشد.بخشی عظیم از ادبیات این سال ها را ادبیات حماسه و مقاومت مردمی تشکیل می دهد که می خواهد بایستد و آرمان های خویش را فریاد کند و دیگران نمی خواهند و نمی پسندد.
در باب شعر انقلاب و دفاع مقدس و ادبیات پایداری البته کنگره های گوناگونی برگزار شده، مقالاتی نگاشته و کتاب هایی تألیف گردیده است؛ با این همه جای کتابی آموزشی و مدون همچنان خالی به نظر می آید.نویسندگان این اثر کوشیده اند این خلأ را، نه آنچنان که بایسته و در خور، تاحدودی پر نمایند و این میسّر نبود جز با بهره گیری از پژوهش ها و کارهای علمی دیگرانی که در این عرصه گام هایی زده اند و کوشش هایی نموده اند.

continue_text

for_you

related_books

more