pajoohaan.ir

  نسیم همدلی: همدلی و هم زبانی از منظر قرآن کریم، عترت و سیره امام رضا علیه السلام-pdf
به منظور رسیدن به این چشم انداز، در این نوشتار ضرورت و چیستی همدلی بیان می شود و به عوامل سبب ساز، بروز دهنده و تحکیم بخش همدلی و همزبانی اشاره می گردد. در گام های بعدی به بیان موانع همدلی و همزبانی و روش های بسترسازی و برنامه ریزی های اجرایی همدلی، برای رفع این موانع پرداخته می شود. محیط هایی مانند خانواده، خویشاوندان، همسایگان و اجتماع، نقاط هدف برای این برنامه ریزی ها هستند.
در پایان نیز شاخصه های یک جامعه همدل به عنوان یک جامعه الگو مطرح می شود. در تمام مباحث سیره و سخن امام رضا و دیگر معصومین علیم السلام به عنوان اسوه های آسمانی و الهی در برخورد همدلانه با مردم، مورد بررسی قرار می گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more