pajoohaan.ir

  مهارت خودآگاهی (مهارت های زندگی درآموزه های اسلامی)
کتاب مهارت خود آگاهی نخستین جلد از سلسله کتابهای مهارت زندگی می باشد که به زبانی ساده و برای مخاطب عام نوشته شده است.

خود آگاهی ها و کارآمدی های آن یکی از موضوعات این کتاب است که به تعریف خود آگاهی و کارآمدی های خود اگاهی می پردازد.

ساحتهای خود آگاهی و راه دستیابی به آن موضوع بعدی این کتاب است که در سه ضلع مورد بحث قرار گرفته است. ضلع اول ویژگی های مشترک انسان را مورد بررسی قرار داده است. ضلع دوم به ویژگی های فردی و ضلع سوم به شرایط و امکانات پیرامونی می پردازد.

درگزیده ای از این کتاب ذیل عنوان «درنگی در حوادث زندگی» آمده است: «چهارمین راه دست یابی به ویژگی های فردی، درنگ و تاملی در حوادث زندگی است. گاه در نهاد آدمی زوایایی وجود دارد که تنها در برابر بعضی حوادث شناخته می شود. زمانی که این حوادث، رخ می دهد، فرصت مناسبی برای شناخت آن زوایای پنهان، هم از سوی خود فرد و هم از سوی دیگران است.»

continue_text

for_you

related_books

more