pajoohaan.ir

  مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (جلد یکم)
یکی از معدود نهاد / ساختارهای نظارتی که مبتنی بر مبانی عقلی و نقلی و نیز سیره پیامبر اسلام ( ص ) و خلفای بعد از ایشان و نه به تقلید از تجارب دیگر کشورها، در نظام اداری کشورهای اسلامی ایجاد گردیده و با دارا بودن تشکیلات گسترده، مقررات دقیق و ضمانت اجرای قوی توانسته بود الگویی از کارآمدی نظام حقوقی اسلام - به ویژه در زمینه نظارت اقتصادی - را به جهانیان عرضه کند، نهادی است که وظیفه اجرای امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت اسلامی را بر عهده داشته و بر همین اساس نهاد حسبه یا دایره احتساب نامیده می‌شده است. هرچند بر عملکرد نهاد حسبه انتقاداتی وارد گردیده است اما به نظر می‌رسد فروکاستن آن به ساختارهای نظارتی موجود در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل فاصله این سازمان‌ها از مبانی دینی، فقدان اختیار یا اراده، عدم استفاده از ظرفیت‌های مردمی و درگیر شدن در بوروکراسی پیچیده اداری، منجر به ناکارآمدی این دستگاه‌ها و نارضایتی مردم گردیده است. در این مقاله تلاش شده است ضمن بازخوانی جایگاه و عملکرد نهاد حسبه و با تکیه بر مبانی حقوقی ( شرع و قانون اساسی )، دیدگاه‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و تجارب تاریخی، ضرورت الگوگیری از نهاد یادشده را اثبات نموده و با نقد نهادهای مشابه موجود در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، راهکار لازم برای بازطراحی آن را ارائه نماید.

continue_text

for_you

related_books

more