pajoohaan.ir

  تقابل مثلث قدرت با جریان وحی از دیدگاه قرآن کریم
یکی از عرصه‌های مهم تحقیق در حوزه مفاهیم قرآنی، شناسایی گروه‌های عمده‌ای است که در قرآن کریم از آن‌ها یاد گردیده است. قرآن کریم به‌عنوان کتابی فرازمانی و فرامکانی که مسئولیت‌ هدایت نسل‌ها را در عصرهای مختلف به عهده دارد، از گروه‌هایی تاریخی یاد کرده است، اما نه از آن‌رو که صرفا بر معلومات تاریخی انسان درباره این گروه‌های تکرارناپذیر بیفزاید، بلکه بر آن است تا درباره آنچه در طول تاریخ، قابل تکرار و تجربه و احیانا قابل پیشگیری یا پیروی است، آگاهی بخشد. مخالفت با انبیا از اموری است که نه تنها در عصر اینان تکرار می‌شده است، بلکه در جوامع کنونی نیز نوع مقابله با پیروان‌شان قابل تامل است. از این‌رو، با استفاده از مفاهیم قرآنی درباره گروه‌های عمده مخالف انبیا یا به عبارت رساتر «مخالفان جریان وحی»، می‌توان به‌جای بسنده کردن به ویژگی‌های تاریخی آنان، هر گروه را به‌عنوان یک جریان مورد توجه قرار داد

continue_text

for_you

related_books

more