pajoohaan.ir

در منابع فقهی و حقوقی، موضوع ارث بی‌وارث به عنوان یکی از مصادیق انفال مورد بحث قرار گرفته و در جوامع روایی امامیه و اهل سنت آمده است. فقهای امامیه و عامه، در کتاب فرائض، فصلی به ارث بی‌وارث اختصاص داده‌اند. در ارث بی‌وارث آنچه در عرف متدینان حتی علما مورد توجه قرار گرفته، ترکه‌ای است که از اموال میت به جا می‌ماند که وارثی ندارد؛ لکن روشن است علاوه بر اموال، حقوقی نیز برای انسان است که این حقوق احصا گردید که بعد از فوت او همچون اموال به عنوان ارث بلاوارث به شمار می‌آید.

continue_text

for_you

related_books

more