pajoohaan.ir

  مثبت اندیشی یا منفی نگری؟
شخصیت انسان وابسته به رفتار و برخورد او با خود و دیگری است. چگونگی این ارتباط برآمده از اندیشه و پندار اوست که گاه مثبت و گاه منفی است. آموزه‌های دینی شالوده ارتباط انسان‌ها را بر مثبت‌اندیشی و حسن ظن استوار نموده است؛ بدین معنا که اصل آن است که هر آنچه انسان بیندیشد، بگوید و انجام دهد، بر اساس مثبت‌نگری باشد و دیگران نیز درباره وی این گونه رفتار نمایند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
نوشته پیش رو مبتنی بر آموزه‌های اسلامی و با رویکرد فرهنگ‌سازی به تبیین پدیده پندار (ظن) پرداخته و اصول آن را بنا نهاده است. نگارنده توانمند، مطالعات روان‌شناختی و اجتماعی در این زمینه را نیز از نظر گذرانده و از آن غافل نبوده است.

continue_text

for_you

related_books

more