pajoohaan.ir

  خاطرات شنیدنی از دوران انقلاب-pdf
کتاب حاضر، مجموعه ای از خاطرات دوران انقلاب و خدمات و آثار علمی بنده است که قبلا از طرف بنیاد تاریخ و مؤسسه تنظیم آثار امام ضبط شده است ولی به علت زیادی خاطرات شخصیتها و اشخاص دربارة انقلاب معلوم نیست در چه تاریخی انتشار خواهد یافت لذا پس از تدوین آنها و تحویل یک نسخة تایپی از آن به مرکز خدمات کامپیوتری علوم اسلامی در سال 1358 ه. ش تصمیم به چاپ آن گرفته شد و اصلاحات و اضافاتی هم در بخش خدمات و آثار آن انجام گرفت. مهر ماه 1390 ه. ش.

مصطفی پاینده

continue_text

for_you