pajoohaan.ir

  ماهیت پیشرفت و ضرورت تاملی در مبانی آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت-pdf
یکی از رسالت های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فراهم نمودن بستری مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان، صاحب نظران، و متفکّران عرصه با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه پیشرفت است تا از مسیر بحث، تبادل نظر و تضارب آراء به تدریج اندیشه ها پالایش و ارتقاء یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر برآورد و اقناع عمومی در بین صاحب نظران شکل گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more