pajoohaan.ir

  الگوی سیاسی حکمت متعالی؛ الگوی سیاسی متعالی
یکی از رسالت های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، فراهم نمودن بستری
مناسب برای ارائه نظرات اندیشه ورزان، صاحب نظران، و متفکّران عرصه
با رویکردها و دیدگاه های مختلف در محیطی عالمانه و نقادانه پیشرفت
است تا از مسیر بحث، تبادل نظر و تضارب آراء به تدریج اندیشه ها پالایش و
ارتقاء یابد و به مرور ایده های برتر و جامع تر سر برآورد و اقناع عمومی در بین
صاحب نظران شکل گیرد.

continue_text

for_you

related_books

more