pajoohaan.ir

  هنر و معماری؛ زبان ظهور معنا در تمدن ها و مهمترین جلوه تحقق الگوی پیشرفت در جامعه
درباره اینکه هنر و معماری، مهم‌ترین زبان ظهور ایده و معنا در تمدن‌ها هستند هیچ تردیدی نیست. هنر، ترجمۀ معنا به فرم است. ترجمۀ ایده به فرم است؛ یا ارایه امر معقول در قالب محسوس است؛ از این‌رو، اگر هر تمدنی بخواهد ایده‌ها و مبانی خود را و آنچه اعتقاد دارد در میان عامه جاری کند و از ایده، رفتار بسازد ناگزیر است به زبان هنر و معماری متوسل شود. هنر و معماری در همه تمدن‌ها، عالی‌ترین جلوۀ ترجمۀ ایده به فرم هستند و امر معقول را به محسوس ترجمه می‌کنند و بر بنیاد و ساز‌و‌کار این ترجمه در سطح جامعه، رفتارسازی می‌کند. بنابراین اگر جامعه‌ای بخواهد ایده‌ها و آرمان‌های خود را در سطح جامعه پیاده کند ناگزیر است از زبان هنر و معماری استفاده کند. این کلیت بحث است لکن در شرح این قاعده کلی، مفروضات و مبانی‌ای هست که ارایه خواهد شد و سپس به این قاعده مهم باز خواهم گشت و با تصاویر و فرم‌هایی آنچه را گفتم نشان خواهم داد.

continue_text

for_you

related_books

more