pajoohaan.ir

  از ما بریده ها جلد پنجم-pdf
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

6000 تومان

6000 تومان

buy_printed
مجموعه حاضر حاصل تلاشی چهارساله است برای توصیف و تحلیلی جدید در تاریخ نگاری معاصر که بر مبنای دشمن شناسی در اسلام تهیه و تنظیم گردیده است.

دشمنی علیه حاکمیت دینی در تایخ بشر و خصوصا تاریخ اسلام بر دو بخش اساسی قابل تقسیم است؛ اول دشمنی علیه اساس و بنیان یک حاکمیت که مدعی عدم حق برای وجود آن حاکمیت است و عموما تا قبل از ایجاد و قاطعیت حاکمیت بروز داشته و پس از ثبوت حاکمیت به شکل بیرونی این دشمنی ادامه دارد و دوم دشمنی در درون حاکمیت است که به دلایل گوناگون و برای تامین منافع مختلف، مانند حسادت ها، تفاوت دیدگاه در تعریف منفعت، تامین منافع دشمن بیرونی و غیره از درون حاکمیت بارز می شود.

موارد مطروحه در مجموعه حاضر معطوف به توصیف و توضیح دشمن درونی بوده و در ساحت های گوناگون این دشمنی را مورد بررسی قرار داده است.

* عناوین فصل های اصلی این کتاب عبارتند از:

- نقدی بر ادعاهای دکتر ابراهیم یزدی پیرامون نقشش در هجرت امام به پاریس
- گزارشی تفصیلی از متن و حاشیه انتخاب بنی صدر به ریاست جمهوری
- مروری بر روند دوری جستن عبدالکریم سروش از جمهوری اسلامی
- نگاهی به سیر صعودی مهندس میرحسین موسوی در عالم سیاست

continue_text

for_you