pajoohaan.ir

  شیعه و حکومت در عراق
(*)(*)(*)( )( )
publisher: سوره مهر
producer: سوره مهر
language: فارسی

3500 تومان

10500 تومان

buy_printed
کتاب حاضر درباره اوضاع شیعیان در عراق از سال 1914 تا1990 می‌باشد. در این کتاب مواردی چون منشأ تشیع، عوامل دینی،سیاسی و اقتصادی در حرکت شیعه، نقش علما و مراجع بزرگ شیعه‌ در مبارزه با استعمار انگلستان و کسب استقلال کشور، فرقه ‌گرایی‌ رژیم و... بررسی شده است. فهرست مطالب عبارتست از: درباره تشیع، تشیع در عراق، از مبارزه‌ تا انقلاب، فقها و استقلال عراق، شیعه و تأسیس حکومت در عراق،فرقه ‌گرایی حکومت قومی، رکود فرقه‌ گرایی در رژیم جمهوری،اقلیم‌ گرایی حکومت، فرقه‌ گرایی در عراق، نقد فرقه‌ گرایی، نتیجه ‌فرقه‌ گرایی.

continue_text

for_you