pajoohaan.ir

  فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی، شماره 66، تابستان 1393-pdf
فصلنامه علمی - پژوهشی علوم سیاسی، شماره 66، تابستان 1393
صاحب امتیاز
دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
مدیر مسئول
دکتر شمس الله مریجی
سردبیر
دکتر احمد واعظی
اعضای هیات تحریریه
دکتر نجف لک زایی
دکتر حمید پارسانیا
دکتر نصرالله آقاجانی
دکتر منصور میراحمدی
دکتر سید سجاد ایزدهی
دکتر محمدباقر خرمشاد
مقالات موجود در این شماره:
مسئولیت های دولت مردم سالار درباره مشارکت سیاسی مردم از منظر قرآن
نظم های سیاسی در فقه شیعه و ظرفیّت سنجی آنها در خصوص مشارکت سیاسی
مؤلفه های قدرت سیاسی در قرآن کریم
نسبت‌سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب
بهره‌گیری از شئون معصوم در استنباط مسائل فقه سیاسی
اجتهاد و مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران

continue_text

for_you

related_books

more