pajoohaan.ir

  نظام حقوقی اسلام ویراست 2-pdf
تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانش ها و پدی د آمدن دانش های نو، نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ گویی به آن ، ایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت افراد متخصص را ضروری م ی نماید. ازاین رو کتاب های آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونی ها تألیف شود.
جهانی شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه های فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانش پژوهان و علاقه مندان به این مباحث ، با اندیشه های بلند و ارزش های متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته های تخصصی ، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموز ش و تربیت سازمان یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید . این فر ایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می شود و گاه در نگارش بحث های علمی، اما نه چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می رسد.

continue_text

for_you

related_books

more