pajoohaan.ir

  مکاتب فقهی بررسی و تحلیل مکاتب فقهی شیعه از عصر غیبت تا دورۀ معاصر
هر علمی تاریخ و پیشینه ای دارد که بیانگر شخصیّت ها و فراز و نشیب های آن علم است. دانشمندان اسلامی کمتر به تاریخ علم بها داده، بلکه بیشتر به خودِ آن علم پرداخته اند. یکی از این علوم دانش اصول فقه است. بااینکه دربارۀ این دانش کتاب هایی مفصل و غنی نگاشته شده است، دربارۀ تاریخ آن تألیفات معتنابهی را نمی توان یافت.
در باب فقه موضوع درنگ برانگیزتر است. در طول تاریخِ این دانش هزاران کتابِ فقه و رساله و موسوعه های مفصل فقهی پدید آمده است؛ از موسوعۀ برغانی تألیف محمّد صالح ( م. 1271ق .)، شاگرد وحید بهبهانی ( م. 1205ق .)، و الحدائق الناضره و جواهر الکلام که نور چشم فقیهان شیعه گشته است، بگیرید تا موسوعه های فقهی روزگارمان همچون دورۀ کامل آثار آیت اللّه خویی ( م. 1413ق .) و کتاب الفقه از آیت اللّه سیّد محمّد شیرازی در 110 جلد، همه دربارۀ موضوعات متنوع فقه نگارش یافته اند بی آنکه دربارۀ تاریخ آن بحثی پیش نهاده باشند.
باید گفت تا چهل پنجاه سال پیش، نوشته ای دربارۀ تاریخ دانش فقه وجود نداشت و اگر کسی مطلبی دراین باره می خواست، باید از لا به لای مطالب کتاب های تراجم آن را می جست. تنها در پنجاه سال اخیر است که تحوّلی در این زمینه پدید آمد و کتاب هایی در این موضوع نوشته شد.

continue_text

for_you

related_books

more