pajoohaan.ir

  نمایندگی و نمایندگان مجلس شورای ملی در شش دوره قانون گذاری پهلوی

12960 تومان

31000 تومان

buy_printed
کتاب حاضر، خاطرات میانه سال های جنگ جهانی اول تا کودتای 28 مرداد 1332 در ایران را بیان می کند. گوینده خاطرات در شش دوره مجلس سمت نمایندگی داشته است که شامل چهار دوره دهم تا سیزدهم از شهر آباده و مجالس پانزده و شانزده از شیراز بوده است. لذا اطلاعات بلاواسطه ای را از روحیات و اقدامات پهلوی اول و دوم و نیز خاندان¬های قشقایی و قوامی مؤثر در حوادث فارس بدست می دهد. اطلاعات او در برخی موارد چون سفر رضاشاه به شیراز و مراسم استقبال از وی و همچنین غائله جنوب در سال 1325 ش، از تازگی برخوردار است.

continue_text

for_you

related_books

more