pajoohaan.ir

  سازوکار بانکداری اسلامی( بررسی سازوکارهای تجهیز و تخصیص منابع در بانک های اسلامی)
در این اثر که برای تدریس در دوره کارشناسی ارشد مالیه و بانکداری اسلامی تدوین شده است، به بررسی فقهی و اقتصادی سازوکارهای بانکداری اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع پرداخته شده است. مباحث کتاب با مطالب کلی مانند تعریف مفاهیم مربوط به بانکداری، صرافی و تاریخچه پول و مهندسی مالی آن آغاز شده و پس از آن شیوه های تجهیز منابع مالی بانک ها با استفاده از آموزه های نظام اقتصادی اسلام، مورد بحث و بررسی اجمالی قرار گرفته است. در همین راستا نویسنده ابتدا به روش های موجود در زمینه سپرده های بانکی و سرمایه گذاری اشاره نموده و چگونگی توزیع سود و زیان سپرده های سرمایه گذاری را تبیین نموده است. در بخش بعدی کتاب به بررسی تخصیص منابع در بانکداری اسلامی پرداخته و اقتضائات عقود اسلامی در مورد مهندسی کردن تخصیص منابع را بررسی نموده است. وی دراین زمینه به منابع مالی جذب شده از طریق گسترش تسهیلات قرض الحسنه و مبادلات مالی در این عرصه اشاره نموده و راه کارهای تأمین مالی مبادله ای در بانکداری اسلامی و روش های جذب مشارکت مردم و نیز خدمات اعتباری در نظام بانکی را توضیح داده است. وی همچنین به سازوکار مدیریت تجهیز و تخصیص منابع بانکی را بیان کرده و سیاست های مالی لازم در این زمینه را معرفی کرده است.

continue_text

for_you

related_books

more