pajoohaan.ir

  پاراداوکس های میان مبانی، وعده ها و واقعیت نظام سرمایه داری
این کتاب در ابتدا با ارجاع به آرای جان لاک به عنوان تاثیرگذارترین فرد در انقلابهای فکری به سمت آزادی، نگاه وی را در این حوزه مورد بررسی قرار می دهد. با نگاهی به نظریات وی مشخص می شود که حق آزادی در نگاه جان لاک به عنوان یک حق طبیعی که خدا در طبیعت و انسان به ودیعه نهاده است نگریسته می‌شده است. به عبارت دیگر، دفاع لاک از مقوله آزادی کاملا مبتنی بر یک نگاه مذهبی به خدا و طبیعت و انسان بوده و در نظر جان لاک حق حاکمیت به هیچ روی مانند حق ولایت از پدر به فرزند ارشد به ارث نمی رسد. بدین ترتیب وی مخالف هرگونه سیستم پادشاهی و حق الهی حاکمیت برای طبقه خاصی بوده است. بالعکس، وی بر حق آزادی انسان پای می فشرد و بدین ترتیب آزادی حیات را اصلی می داند که باعث شکل گیری قراردادی میان مردم می شود تا به سبب آن حکومتهایی شکل دهند و وظیفه این حکومتها صیانت از همین حق آزادی مردم است.

continue_text

for_you

related_books

more