pajoohaan.ir

میراث اجتماعی، اخلاقی و فکری امام خمینی، واجد ذخایر بسیاری است که نه تنها برای معاصرانش، بلکه برای همه نسل هایی که او را از نزدیک ندیده اند سخن نو دارد و برای بحران های هر عصری برون رفتی دینی و اخلاقی می آفریند. این کتاب می کوشد اندیشه و عمل آن فقید را در تعامل دغدغه ها و پرسش های نسل جدید انقلاب اسلامی مورد باز آفرینی قرار دهد. خواندن این اثر حتی برای نسلی که امام خمینی را دیده اند نیز پیام های زیادی دارد.

continue_text

for_you

related_books

more