pajoohaan.ir

  چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین الملل
اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین‌الملل، با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، قرن بیست و یکم را قرن ژئواکونومیک نامیده‌اند، چراکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی در این قرن، چالش بر سر انرژی است. در پژوهش حاضر ابتدا بر روند رو به تزاید تقاضای مصرف گاز و خطرات ناشی از وابستگی اعضای اتحادیه اروپا به شرکت گازپروم روسیه تمرکز شده و پس از آن، موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل بررسی شده است.

continue_text

for_you

related_books

more