pajoohaan.ir

  شرح زیارت جامعه کبیره یا تفسیر قرآن ناطق-pdf
زیارت جامعه کبیره، از میراث های گران قدر امام هادی(ع) است. یکی از محورهای مهم فعّالیت های فرهنگی ـ سیاسی این امام بزرگوار، تبیین جایگاه واقعی اهل بیت(ع) و گسترش مکتب تشیّع، فرهنگ سازی برای زیارت قبور نیاکان خود، بویژه امیر مؤمنان(ع) و امام حسین(ع) بوده است.

علّت نام گذاری شرح این زیارت نامه به تفسیر قرآن ناطق، این است که اگر انسان، قرآن را به طور کامل در زندگی خویش جریان بخشد، به مرتبه انسان کامل می رسد. از این رو، امام، تحقّق عینی و کاملِ قرآن، در انسان است. بنا بر این، تبیین ویژگی های اهل بیت:، در واقع، تشریح عینیِ قرآن در زندگی انسان است و شرح «زیارت جامعه»، در حقیقت، تفسیر قرآن ناطق و انسان کامل است.

برخی از ویژگی های این اثر، استناد گسترده به قرآن و حدیث، همگانی بودن مطالب، نقد برخی آرا و توضیح واژه هاست.

continue_text

for_you

related_books

more