pajoohaan.ir

  اسلام چه مصارفی را نادرست می داند؟

500 تومان

2000 تومان

buy_printed
تأثیر الگوی مصرفِ فرد و جامعه بر دیگر عرصه های زندگی و نقش آن در جهت‌دهی اهداف، سیاست گذاری ها و فعالیت‌ ها، و نیز آثار آن بر جسم و جان آدمی بی نیاز از شرح و تفصیل است. آموزه های دینی اسلام نیز چه در بخش اقتصاد و چه در عرصه اخلاق، به این موضوع توجه ویژه ای کرده است و اصول، معیارها و محدودیت هایی را برای مصرف مشخص کرده که مبتنی بر جهان بینی توحیدی و در راستای نیل به هدف نهایی انسان و تکامل وی سامان یافته است.

continue_text

for_you

related_books

more