pajoohaan.ir

  ساماندهی محتوای فضای مجازی؛ فضای مجازی سالم، مفید و ایمن-pdf
برای مدیریت، ساماندهی و اعمال حاکمیت در فضای مجازی نیاز به مشارکت داوطلبانه شهروندان در ایجاد زیست بوم جدیدی در درون آن هستیم که با توجه به نیازها و مولفه‌های فرهنگی بومی ایشان پدید آید که در آن شهروندان فضایی سالم، مفید و ایمن را تجربه نمایند.
لازمه اصلی این فضا شناسه‌دار کردن فعالیت‌ها، محصولات و خدمات آن است که فرآیند‌های نظارتی و حمایتی را نیز تسهیل می‌نماید. در این کتابچه، سامانه‌ها و فرایند‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت نیل به هدف مذکور معرفی گردیده است.

continue_text

for_you