pajoohaan.ir

  دنیای اسلام و تهاجم فرهنگی غرب

1500 تومان

6000 تومان

buy_printed
هجمه فرهنگی، می‌خواهد پل‌‌های ارتباطی بین حال و گذشته امّت‌ اسلامی را قطع کند. این پل های ارتباطی عبارتند از: خانه، مدرسه و مسجد. آیة اللّه آصفی در این اثر، به مسأله قطع و وصل فرهنگی پاسخ می‌دهد. وی عقیده دارد حرکت قطع از فرهنگ، نشانه‌‌ها و نمودها و داعیه دارانی دارد که در مرحله اوّل، بر اساس جدا کردن امّت از پیشینه و میراث ها و در مرحله دوم، براساس مسخ فرهنگ این نسل، به اجرا در آمده است؛ امّا خدا اراده کرده است امّت اسلام از خواب غفلت بیدار شود و با نوگرایی واقعی و نصب پل‌های ارتباطی به رویارویی با این تهاجم بپردازد.

continue_text

for_you

related_books

more