pajoohaan.ir

  بررسی تحول و تطور مطالعات مهدوی

6000 تومان

30000 تومان

buy_printed
مطالعه و بررسی مراحل پیشرفت و تکامل هر دانش از ضروریات و از محورهای اصلی آن دانش محسوب می‌گردد. مهدویت‌پژوهی حوزه‌ای مطالعاتی است که از بدو پیدایش خود تحولات، فراز و فرود و حالات و اطوار مختلف و متعددی به خود دیده است. مباحثی همچون کاوش و سیر در مطالعات مهدویت و مسائل مهم آن در بستر‌ زمان، پیدایش و تکامل آن در ادوار مختلف، بررسی عوامل فراز و فرود آن و ورود اندیشمندان در این عرصه و نقش آثار و افکار و تأثیر اندیشه‌هایشان در پیشرفت پژوهش‌های مهدوی و بررسی سیر تدوین کتب مهدوی و عوامل و انگیزه تدوین آنها بیان‌گر تحول و تطور مهدویت است.

continue_text

for_you

related_books

more