pajoohaan.ir

  الفبای زندگی: آشنایی با اصول و عوامل تحکیم خانواده
آشنایی با رمز و راز استحکام روابط خانوادگی و عوامل گسیختگی نظام خانواده و سست شدن این پیوند، از ضروری‌ترین نیازهای زندگی مشترک است. »الفبای زندگی«، گامی در راه شناخت اصول اوّلیه یک زندگیِ سالم، عاطفی، عاقلانه و عاشقانه بر مبنای آموزش‌های مکتب است. باشد که برای هر خانواده، به ویژه آنان که در آغاز این راهند، راهنمای عمل گردد، تا طعم شیرین »زندگی مکتبی« در »کانون خانواده« را بیشتر بچشند.

continue_text

for_you

related_books

more