pajoohaan.ir

  فرهنگ نامه مولفان اسلامی - جلد سوم (قرن پنجم هجری)
کتاب پیش‌رو شناسنامۀ علمی فرهیختگان و دانشمندان قرن پنجم قمری است که در حوزه تمدن اسلامی، اثری علمی پدید آورده و در شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی و انتقال آن به نسل‌های آینده نقش آفریده‌اند. با اینکه در معرفی این نویسندگان، ابعاد مختلف شخصیتی آنان مورد توجه بوده، وجهه علمی ـ فرهنگی‌شان نمود بیشتری یافته است.
اثر حاضر ذیل نام و نسب هر نویسنده به اطلاعات زیستی‌‌ای چون خاستگاه، تاریخ ولادت، دوران دانش‌آموختگی، سفرهای علمی، برخی استادان و شاگردان، فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی، تاریخ درگذشت اشارت کرده و درنهایت از کتاب‌ها و آثار علمی وی یاد نموده است. این معرفی‌نامه بر پایه داده‌های موجود در منابع بنیان دارد؛ ازاین‌رو در مواردی که گزارش منابع اندک و مختصر است، به ثبت نام و اثر نویسنده بسنده شده است.

continue_text

for_you

related_books

more