pajoohaan.ir

  روابط سالم در خانواده
در یک خانواده، هر اندازه روابط میانِ همسران، صمیمی تر، سالم‌‌تر و پرجاذبه تر باشد، زندگی شیرین‌‌تر و با صفاتر می‌‌گردد و فرزندانِ با نشاط و موفقی تربیت می‌شوند. اما چگونه می‌‌توان این روابط سالم را برقرار کرد؟ اثر حاضر، با طرح چنین سؤالی، مهم‌ترین مسائل مربوط به سالم‌‌سازی فضای خانواده را در این موضوعات بررسی کرده است: عوامل تحکیم خانواده، زندگی سالم زوج‌‌ها، ارتباط مطلوب همسران، جاذبه‌‌ها و دافعه‌‌ها، حقوق متقابل و اصول کلیِ رابطه بین والدین و فرزندان.

continue_text

for_you

related_books

more