pajoohaan.ir

  اخلاق معاشرت
دوست داریم زندگی هایمان سرشار از صمیمیت و خونگرمی و صفا باشد، حریم انسان ها و حرمت همگان محفوظ بماند و معاشرت هایمان نشأت گرفته از فرهنگ قرآنی و تعالیم مکتب باشد، و این یعنی «زندگی مکتبی«. کتاب حاضر، نوشتاری است در باب معیشت و معاشرت، که با عنایت به آیات و روایات، جلوه های زندگی مکتبی و معاشرت نیکو را بیان می کند.

continue_text

for_you

related_books

more