pajoohaan.ir

  مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث
انسان به گونه‌ای آفریده شده که با تعلیم و تربیت، استعدادهای خود را بروز می‌دهد و مسیر کمال و هدایت را می‌پیماید. از همین روست که پیامبران الهی برانگیخته شدند تا مکارم اخلاق را بیاموزانند و انسان را با تعلیم و تربیت از تاریکی به سوی نور، هدایت کنند و گنج‌های درونی‌اش را استخراج نمایند. پیشوایان معصوم نیز همگی در همین خط سیر، وظیفه مهم آموزش و پرورش را بر عهده گرفتند. اینک رهنمودهای تربیتی قرآن و احادیث که دست به دست به ما رسیده مجموعه نفیسی است که عمل به آنها باعث سعادت و بهروزی ماست. اثر حاضر با غور و کاوش در این میراث عظیم، مبانیِ تعلیم و تربیت را از دیدگاه قرآن در شش فصل بررسی کرده است: شناخت انسان، روش‌های رفتاری و اصول کاربردی، محتوای تعلیم و تربیت، اهداف تعلیم و تربیت، میوه تربیت.

continue_text

for_you

related_books

more