pajoohaan.ir

مسافرت، یکی از نیازهای انسان است و اگر به طور صحیح انجام گیرد نتایج روحی و مادی فراوانی را در پی دارد: شادابیِ تن و روح، رشد عقلانی، عبرت ‌اندوزی، تحمّل دشواری ها، شناسایی اطرافیان، تمرینِ تعاون و همکاری، سود مادی و رونق تجاری از جمله آن‌هاست. انگیزه‌‌های سفر نیز مختلف است و انسان برای کار و شغل، صله رحم، عبرت‌ آموزی و یا تفریح و تفرّج، مسافرت می‌کند. اما بهره‌‌مند شدن از نتایج سفر و تصحیح بهتر انگیزه ها در گروِ انجام دادنِ درستِ »آیین سفر« است. در این کتاب، در چهار فصل تحت عنوانِ فایده‌‌ها، آداب، اقسام، و احکام سفر بدان ها پرداخته شده است.

continue_text

for_you

related_books

more