pajoohaan.ir

  خوبی ، الزام اخلاقی و امرالهی : بررسی تطبیقی آرای آدامز و متفکران شیعه
مروری گذرا بر پرونده تاریخی پرسمان حسن و قبح عقلی / شرعی نمایان گر دو گونه پاسخ است: عده ای بر استقلال سرشت ارزشی عالم از اراده تشریعی خداوند و استغنای انسان در راه بردن به شناخت احکام اخلاقی از منابع قدسی و وحیانی پای فشرده اند و عده ای بر وابستگی وجودی احکام اخلاقی به اراده و فرمان خداوند و وابستگی آدمی در شناخت این احکام به کتب آسمانی تاکید کرده اند. روبرت آدامز به منظور در هم ریختن آرایش دو قطبی سنتی در پاسخ به این پرسمان، به نوسازی عناصر تقریر سنتی نظریه امر الاهی پرداخته و می کوشد بر پایه نظریه ای جدید در باب معنا به ترمیم برخی از عناصر نظریه امر الهی بپردازد.
گذشته از صحت و سقم نظریه آدامز، بررسی این نظریه زمینه بازخوانی دقیق آرای فرااخلاقی اندیشمندان متاخر شیعه را فراهم می آورد. در بخش دوم این اثر تلاش شده که نکته سنجی های شایسته ای در افکار اصولیان شیعه صورت گیرد.
این کتاب شامل فصول زیر می باشد:
فصل اول: ماهیت خوبی
فصل دوم: الزام اخلاقی
فصل سوم: مقایسه دیدگاه آدامز با اندیشمندان شیعه درباره خوبی
فصل چهارم: مقایسه دیدگاه آدامز ومتفکران شیعه درباره الزام

continue_text

for_you

related_books

more