pajoohaan.ir

  عشق دمشق
زائر قبور متبرّکه عاشقی است که سر از پا نمی شناسد و سختی راه و مشقت سفر او را از ادامه راه باز نمی دارد. او با دست خالی سفر می کند و با کوله باری ازمعرفت ، تجربه و عبرت باز می گردد. عشق دمشق سفرنامه ای است که در آن شرح دیدارها و زیارت های زائر و دیدنی هایی از اصحاب کهف را می خوانیم و با فرهنگ مردمان سوریه آشنامی شویم .

continue_text

for_you

related_books

more