pajoohaan.ir

یکی از اهداف اساسیِ امام حسین(ع) مبارزه با ظلم برای زمینه‌سازی عدالت است، از این رو، در این کتاب به ویژه در بخش پنجم که مکتب حسین(ع) است بحث‌های جالب و شاید بکری در توجیه عدالت و ضرورت آن به میان آمده که نمونه‌اش عبارت زیر است: «... اگر عدالت و عادل از صحنة جهان حذف شود همة ارزش‌ها فرو می‌ریزد و زندگیِ ستمگران نیز در لجن‌زار پستی‌ها و درگیری‌ها فرو می‌رود. جهان اگر از ثروت و صنعت لبریز هم باشد ولی از عدالت دور باشد دلچسب و آرام‌بخش نخواهد بود. بلکه همه چیز آن و حتی ثروت و صنعت آن باعث نا امنی و گرفتاری خواهد بود، و بر عکس، هر جا که عدالت حاکم باشد زندگی در آن‌جا شیرین و روح‌پرور می‌گردد؛ هر چند که ثروت و صنعت وجود نداشته باشد با این که در پرتو عدالت، ثروت و صنعت نیز به شکل مفید و ارزشمند به وجود خواهد آمد و مورد استفادة درست همگان قرار خواهد گرفت.»

continue_text

for_you

related_books

more