pajoohaan.ir

  درآمدی بر اسلام و جهانی شدن

1000 تومان

2200 تومان

buy_printed
جهانی‌شدن فرایندی است که زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمانه ما را تحت تأثیر قرار داده است. این فرایند که بیش از هر عاملی تحت تأثیر فنّاوری جدید و تکنولوژی اطلاعات شکل گرفته، پدیده‌ای دوسویه است که ضمن خصلت فراگیرسازی و جهان‌شمولی به تشدید مقاومت در الگوهای زندگی بومی و نظام ارزشی فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر می‌انجامد. فرهنگ و اندیشه اسلامی که داعیه‌دار مدیریت و حیات اجتماعی جوامع بشری است در مواجه با این پدیده چه موضعی دارد؟ همراهی، واگرایی یا مسیر میانه؟ در این نوشتار ضمن شرح پی‌آمدها و نقاط چالش‌زای جهانی شدن نسبت به فرهنگ و اندیشه اسلامی، پاسخ اندیشوران مسلمان به این پدیده بازخوانی می‌شود و در نهایت جهت‌گیری اندیشه اسلامی در قبال این فرایند به بحث گذاشته می‌شود.

continue_text

for_you

related_books

more