pajoohaan.ir

  بازگشت به دنیا در پایان تاریخ

10240 تومان

34000 تومان

buy_printed
رجعت، بازگشتِ دو گروه از مردگانِ مؤمنانِ محض و کافرانِ محض، پس از ظهور حضرت مهدی‌غ است تا مؤمنان‌ از برپایی حکومت جهانیِ عدل شاد گردند و کافران در اندوه و تألّم به سر برند.اما این رجعت و پایان یافتن تاریخ، چه زمانی به وقوع می‌پیوندد؟ رجعت کنندگان چه کسانی‌اند؟ در آن روزگار، تکلیف‌ و مسئول بودن چه معنا دارد؟ مجازات و پاداش چگونه است؟ نگرگاه‌های مذاهب گوناگون درباره رجعت چیست؟ و سؤال‌های دیگری از این قبیل، موضوعاتی است که در این کتاب، بررسی می‌شود.

continue_text

for_you

related_books

more