pajoohaan.ir

  بررسی توصیفی و تحلیلی کتاب الغیبه شیخ طوسی
«کتاب الغیبة» اثر شیخ طوسی، از مصادر و منابع دست اول روایی شیعی در موضوع مهدویت به شمار می‌رود. در این اثر، روایات مربوط به مهدویت در یک متن کلامی جا گرفته و هر بحث و عنوان با دلایل متقن عقلی و نقلی به اثبات رسیده است. علاوه بر این، گونه‌شناسی اندیشه شیعیان در مهدویت نیز از این کتاب قابل استفاده است. استفاده از روایات علم‌آور در نظر مؤلف از جهت دیگر بر ارزش و اعتبار این کتاب افزوده است. اثر حاضر عهده‌دار بررسی توصیفی و تحلیلی این کتاب است که به بحث دربارة پدیدآورنده کتاب، شناسایی اثر، حدیث‌پژوهی و محتواشناسی آن می‌پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more