pajoohaan.ir

  امامت در پرتو عقل و وحی: درس گفتارهای استاد علی ربانی گلپایگانی
گرچه مسلمانان در اصل امامت اختلاف درخور توجهی ندارند، ولیکن در شرایط، ویژگی ها، وظایف، اهداف ، راه تعیین و مصداق شناسی امام دارای دیگاه یکسانی نمی باشند.
تعریف امامت از دیدگاه متکلمان اسلامی، نقش نقش امامت در حفظ شریعت و دلایل عقلی و نقلی عصمت امام از مهمترین محورهای مورد بحث در کتاب حاضر می باشد.
این اثر در چهار بخش کلی سامان یافته است. برخی از عناوین مطالب عبارتند از: قاعده لطف و وجوب امامت، برهان حفظ شریعت و عصمت امام، برهان تسلسل و عصمت امام، چند پرسش و پاسخ درباره امامت، آیه ابتلاء ابراهیم و عصمت امام، آیه اولی الامر و عصمت امام.

continue_text

for_you

related_books

more