pajoohaan.ir

  مخاطبان و رسانه ها، چشم اندازهای نوین
کتاب از هفت فصل تشکیل شده است.
عنوان فصل اول، مخاطبان امروزین است که به معرفی اجمالی از کل کتاب اختصاص دارد.
در فصل دوم، که عنوانش مخاطبان در چشم انداز تاریخی است، مروری تاریخی بر مطالعات مخاطب انجام می شود.
فصل سوم، با عنوان جوامع مخاطبان و فعالیت مخاطب، مفاهیم اصلی درباره مطالعات مربوط به دسته بندی های مخاطبان و انتقادات بر این شیوه ها مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل چهارم، علت و تاثیر: نظریه های جاری، نام دارد و به بررسی روند مطالعات درباره تاثیرات رسانه ها می پردازد.
در فصل پنجم، با عنوان مخاطبان به مثابه شهروند: رسانه ها، مصرف و دموکراسی، مقولات مرتبط با تبلیغات سیاسی و تجاری برای مخاطبان مورد مداقه قرار گرفته است.
فصل ششم، مخاطبان هوادار: ماهیت، مصرف و نحوه تعامل نام دارد و به ویژگی های جوامع هوادار در مقولات هنری و ورزشی در آن پرداخته شده است.
فصل انتهایی نیز، با عنوانی پرسش گونه، رسانه های جدید، مخاطبان جدید، مطالعات جدید؟ نام گرفته و با دستمایه قرار دادن کاربران اینترنت و رسانه های نوین، در خصوص نحوه مطالعه دربراه کاربران چنین رسانه هایی به بحث و بررسی می پردازد.

continue_text

for_you

related_books

more