pajoohaan.ir

  اندیشه سیاسی فارابی

16280 تومان

60000 تومان

buy_printed
بازخوانی و بازپیراییِ فلسفه سیاسی فارابی، که بزرگ‌ترین نماینده فکری - فلسفی اسلامی در دوره میانه می‌باشد، ضرورتی است که برای شناختِ ژرفایِ فلسفه و اندیشه اسلامی باید به آن پرداخته شود.
اثر حاضر، با نگاه و قرائتی نو، اندیشه سیاسی فارابی را باز می‌کاود و علاوه بر تحلیل زندگی سیاسی و سوانح احوال او، به مبانیِ معرفتی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی فارابی توجه می‌کند و با تبیین اجزای منظومه فلسفه سیاسی ادامه می‌یابد.
قدرت سیاسی، اشکال حکومت، جا‌یگاه حاکمان، نهادهای حکومتی و گروه‌های سیاسی، تبیینِ حاکمیت در عصر غیبت، ضرورت ولایت فقیهان و حافظان سنت، از بحث‌های برجسته دیگر این کتاب است.

continue_text

for_you

related_books

more