pajoohaan.ir

« هویت » ساخته ای اجتماعی است و نظام های سیاسی، سهم به سزایی در شکل گیری آن دارند. این ، اثر می کوشد تجربه هویت سازی در عصر جمهوری اسلامی را بررسی و سپس رفتار نظام سیاسی و کارکردهای آن را به منزله یکی از عوامل تأثیرگذار بر هویت ایرانی مورد تحلیل قرار دهد. مفهوم هویت، تبارشناسی هویت ایرانیان، گفتمان های هویت ملی در ایران، هویت ملی در سامان دهی سیاسی پس از انقلاب و ارزیابی کارکردهای نظام سیاسی، از محورهایی هستند که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته اند.

continue_text

for_you

related_books

more