pajoohaan.ir

رفتار سیاسی خشونت آمیز در افغانستان که در تاریخ سیاسی این سرزمین خصوص در چند دهه اخیر قابل مشاهده است، محقق را واداشت از منظر جامعه شناسی و روان شناسی به این موضوع توجه کند و در چیستی و چرایی آن به بحث و نظر بپردازد؛ از این منظر میتوان این گونه استدلال کرد که نارضایتی های گسترده و سیاسی از یک سو سبب رشد ایدوئولوژی هایی همچون مارکسیسم، بنیادگرایی و تروریزم شده و از سوی دیگر موجب تکوین، تشدید و تکثیر خشونت سیاسی در افغانستان گردیده است.

continue_text

for_you

related_books

more