pajoohaan.ir

رویکردی فقهی ـ استدلالی در بررسی جایگاه مرد و ریاست او در مناسبات زناشویی است. در بخش اول این اثر که به کلیات و مبانی اختصاص یافته، تلاش شده تا همه مباحث موضوع‌شناسانه‌ای که در شناخت حکم شرعی و مفاد ادله آن اختصاص دارد و یا به رفع ابهامات و شبهات مطروحه کمک می‌کند، در قالبی منسجم و مرتبط با بحث فقهی و به‌صورت روش‌مند، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مباحث آتی با توجه به آن تبیین گردد. جوهره و روش بحث در این بخش، هرچند فقهی و استدلالی است، اما ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، غایت حقوقی و دیگر امور مطرح در این زمینه نیز، مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دوم، ادله ریاست مرد در مناسبات زناشویی، بررسی گردیده و در بخش بعد، قلمرو و شرایط مدیریت شوهر، واکاوی شده است. در بخش پایانی کتاب نیز، مسایل و آثار مدیریت و ریاست مرد در خانواده، مورد پژوهش قرار گرفته است. در این بخش، به مباحثی مانند تمکین خاص، حق اسکان زوجه، خروج زن از منزل، نشوز، اشتغال، خدمت منزلی، تصرفات مالی و عبادات و فعالیت‌های فردی و اجتماعی دیگر، پرداخته شده است.

continue_text

for_you

related_books

more